Ouderinformatie

Bel ons 0320-420763

GGD-inspectie

Minimaal één keer per jaar komt de GGD Kinderopvang  en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De jaarlijkse GGD-inspectierapporten kunt u vinden onder de volgende link:

KDV-inspectierapporten

Geschillencommissie

JessiKidz is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd. Dus wanneer het geschil tussen ouders of oudercommissie en de organisatie niet wordt opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet bindende uitspraken.

De contactgegevens van de Geschillencommissie:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
http://www.degeschillencommissie.nl

Interne Klachtenregeling

Uw kind is bij JessiKidz in goede handen. Wij streven we naar een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders. Wij streven naar een open en vertrouwde sfeer waarin deze communicatie mogelijk wordt gemaakt. Toch kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan bepaalde afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Het beste is als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding of de directie. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris: Mariam Stitou. De klachtenfunctionaris noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtenfunctionaris. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris JessiKidz
M.Stitou
Breehorn 80
8223 CR Lelystad
Telefoon: 06-20311114
info@jessikidz.nl

Links:
Intern klachtregelement JessiKidz
Het klachtenmodel

Oudercommissie

JessiKidz heeft een oudercommissie ingesteld die meedenkt en adviseert over het reilen en zeilen van de opvang.

De oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen.

De oudercommissie vergadert eens per drie maanden over alle actuele onderwerpen die spelen rondom JessiKidz.
De oudercommissie is bevoegd mee te beslissen en te adviseren over tal van onderwerpen, hierbij kunt u denken aan: pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, voedingsaangelegenheden en de kosten van de opvang

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

1. Samira Chahchah (moeder van BSO kind)
2. Susan Ashikali (moeder van BABY en BSO kind)
3. Imran Ahmad (vader van PEUTER en BSO kind)
De oudercommissie is bereikbaar via mail: oudercommissieJK@gmail.com

Vertrouwensinspecteur

Voor KDV & BSO JessiKidz is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft, niet terecht te kunnen bij medewerkers en leidinggevende van onze organisatie. De vertrouwensinspecteur is onafhankelijk.

Link vertrouwensinspecteur: file:///C:/Users/frank%20reuger/Downloads/factsheet-vertrouwensinspecteur-versie-8-7-2013%20(1).pdf

Registratienummer Landelijk Register

KDV JessiKidz: 120892479

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=148835